آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات آموزشی پویان پژوهش آیندگان تحت شماره 1387 و رئیس هیئت مدیره فعال 1393/04/24 تا کنون