آمار کلی

کد ملی: 007513XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 1

خارج شده: 3

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بازرگانی فلز گستر شهمیرزاد بازرس علی البدل فعال 1398/12/12 تا کنون
کشت وصنعت کوهپایه شهمیرزاد بازرس علی البدل خارج شده 1397/08/01 تا 1397/12/23
بازرگانی فولاد شهمیرزاد بازرس علی البدل خارج شده 1396/05/12 تا 1396/12/05
فلز سازه شهمیرزاد بازرس علی البدل خارج شده 1395/04/20 تا 1396/04/20