آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف کارکنان دانشگاه علوم پایه دامغان بازرس اصلی خارج شده 1383/10/29 تا 1391/09/11