آمار کلی

کد ملی: 457998XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بهداد پخش ایرانیان بازرس اصلی فعال 1398/10/11 تا کنون
بهداد شیمی ایرانیان بازرس علی البدل فعال 1398/10/02 تا کنون
بهداد خوراک ایرانیان بازرس اصلی فعال 1398/06/11 تا کنون