آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی کهنسازه آرمان با مسیولیتمحدود مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1388/08/11 تا 1394/01/02