آمار کلی

کد ملی: 137964XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تجارت افسانه ای خاور عضو هیئت مدیره فعال 1390/09/16 تا کنون