آمار کلی

کد ملی: 175751XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
روند طراحی دال مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1394/12/08 تا کنون
توسعه طرح و ساخت پناه عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/04/05 تا 1394/04/10