آمار کلی

کد ملی: 045367XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی و راهسازی دشت بران بازرس اصلی خارج شده 1392/04/25 تا 1393/04/25