آمار کلی

کد ملی: 121957XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 5

شرکت فعال: 2

خارج شده: 3

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرین عمران دلسا عضو هیئت مدیره خارج شده 1398/04/04 تا 1398/08/09
پرنیان دیار سپهر عضو هیئت مدیره فعال 1398/04/02 تا کنون
خانه سازان برتر شایسته مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1394/08/13 تا کنون
عمران پژوهان رضا عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/03/19 تا 1394/06/04
مهندسین مشاور پی پادیر پالار عضو هیئت مدیره خارج شده 1391/03/13 تا 1391/05/01