آمار کلی

کد ملی: 007544XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تهویه کاران صحرا رئیس هیئت مدیره فعال 1392/08/07 تا کنون