آمار کلی

کد ملی: 621945XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حکمت اتحاد ششجوان رئیس هیئت مدیره فعال 1397/03/03 تا کنون
جوانه های سبز فریدن عضو هیئت مدیره فعال 1393/06/02 تا کنون