آمار کلی

کد ملی: 443180XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نگارین شال یزد عضو هیئت مدیره فعال 1393/04/24 تا کنون