آمار کلی

کد ملی: 532006XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهرا نوین همتا گستر جنوب نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/09/16 تا کنون