آمار کلی

کد ملی: 007309XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آریا شیمی تجارت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1394/06/31 تا کنون