آمار کلی

کد ملی: 209204XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایمن بسط شمال نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/11/24 تا کنون
پارس عمران شمال عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/09/21 تا 1398/12/03