آمار کلی

کد ملی: 181696XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پادرا ایده پرداز عضو هیئت مدیره فعال 1396/08/09 تا کنون
خدمت گران صنعت نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1395/08/01 تا 1396/09/20