آمار کلی

کد ملی: 456941XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پزشکان سینای سمنان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/07/15 تا کنون
خدماتی بهداشتی درمانی آموزشی پزشکان سمنان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1395/08/29 تا کنون