آمار کلی

کد ملی: 004943XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زیبا سما تیراژه عضو هیئت مدیره خارج شده 1390/03/10 تا 1390/12/01