آمار کلی

کد ملی: 380192XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شماره یکهزارو بیست وپنج جایگاه پمپ بنزین و خدمات بین راهی ناظم آباد قروه بازرس علی البدل فعال 1395/07/06 تا کنون