آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان خوارزمی پتروشیمی بندرامام که کلاً مدیرعامل فعال 1386/12/14 تا کنون