آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات پزشکی البرز طب طبرستان بازرس اصلی منحل شده 1388/07/21 تا کنون