آمار کلی

کد ملی: 008154XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نیکو تن پوش عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/02/18 تا 1398/09/09