آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بازرگانی بین المللی گل و گیاه بهشت شمال مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره منحل شده 1383/09/15 تا کنون