آمار کلی

کد ملی: 467953XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خیریه نوید مهر پردنجان رئیس هیئت مدیره فعال 1396/11/17 تا کنون
عضو هیئت مدیره فعال 1391/11/06 تا کنون