آمار کلی

کد ملی: 158093XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل و نقل بین المللی تیرتاش راه عضو هیئت مدیره خارج شده 1392/11/09 تا 1393/06/20