آمار کلی

کد ملی: 119025XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پترو کاران پارت صنعت پایا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/10/13 تا کنون