آمار کلی

کد ملی: 228030XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تیوان صنعت لیو بازرس اصلی فعال 1399/05/26 تا کنون