آمار کلی

کد ملی: 432267XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صبح سفر پارسه عضو هیئت مدیره فعال 1399/05/27 تا کنون
حامیان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ایرانیان رئیس هیئت مدیره فعال 1399/05/14 تا کنون
مهندسی عمران نمای طاقدیس نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1391/01/19 تا کنون