آمار کلی

کد ملی: 001273XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تدبیر پخش تندیس مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/08/23 تا کنون