آمار کلی

کد ملی: 128233XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تند بار اردستان عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/11/27 تا 1398/07/21