آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ماد سازه گستران هگمتانه نایب رئیس هیئت مدیره منحل شده 1392/07/05 تا کنون