آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صفا طب رضوی بازرس علی البدل خارج شده 1388/04/14 تا 1396/02/16