آمار کلی

کد ملی: 137843XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آذر مهتاب نیکان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1391/12/03 تا کنون