آمار کلی

کد ملی: 006740XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ارتباط کاران آسیا عضو هیئت مدیره فعال 1390/09/02 تا کنون