آمار کلی

کد ملی: 006881XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کارون نت مسجد سلیمان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/07/18 تا کنون