آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تاکسی سرویس فانوس گهر شماره 2115 دورود منشی هییت مدیره فعال 1381/11/29 تا کنون