آمار کلی

کد ملی: 428507XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع تبدیلی آذر مایه پینار بازرس اصلی فعال 1397/06/18 تا کنون