آمار کلی

کد ملی: 085870XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولید قطعات فلزی و درب و پنجره زیبا نمای سرایان بازرس اصلی خارج شده 1390/11/05 تا 1391/08/25