آمار کلی

کد ملی: 006645XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آیریک تجهیز احیا بازرس اصلی فعال 1391/09/25 تا کنون