آمار کلی

کد ملی: 007166XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتصال صنعت پرگاس بازرس اصلی فعال 1390/03/09 تا کنون