آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شاهین کاران پایدار مدیرعامل خارج شده 1387/06/31 تا 1389/08/08