آمار کلی

کد ملی: 137813XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
الوند مواد تبریز عضو هیئت مدیره فعال 1389/11/19 تا کنون