آمار کلی

کد ملی: 253971XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نیک نامان صنعت شیمی رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/02/31 تا 1396/06/27