آمار کلی

کد ملی: 006896XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رابین دژار رئیس هیئت مدیره خارج شده 1391/02/31 تا 1391/07/03
اروین پارت محور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1391/02/26 تا کنون