آمار کلی

کد ملی: 491173XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پویا خوراک نیک نام رئیس هیئت مدیره منحل شده 1395/12/08 تا کنون