آمار کلی

کد ملی: 003114XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 0

خارج شده: 2

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات پشتیبانی اداری شرکت نفت ایرانول رئیس هیئت مدیره خارج شده 1397/05/09 تا 1398/04/26
روانکاران احیا سپاهان مدیرعامل خارج شده 1391/07/23 تا 1391/08/23