آمار کلی

کد ملی: 418937XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات آبخیزداری و منابع طبیعی روستای چشمه علی اکبر سلسله عضو هیئت مدیره فعال 1397/03/21 تا کنون