آمار کلی

کد ملی: 032351XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
متین مهر آرتان نور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/08/20 تا کنون