آمار کلی

کد ملی: 008285XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهر رویش البرز عضو هیئت مدیره فعال 1390/07/26 تا کنون