آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی آسمان تراش جنوب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1392/04/10 تا 1394/03/15